Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης από το 1ο Κεφάλαιο

Copyright: Φωτογραφία από Tech Museum of Innovation.http://genetics.thetech.org/online-exhibits/zooming-dna 
Φωτογραφία από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης
που δείχνει ένα  Χ χρωμόσωμα και ένα Υ χρωμόσωμα
σε μεγάλη μεγέθυνση. 

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ


1.      Να περιγράψετε το πείραμα του Griffith και να αναφέρετε το συμπέρασμα  στο οποίο κατέληξε.

2.   Πώς επιβεβαιώθηκε οριστικά από τους Hershey και Chase ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό των κυττάρων;

3.       Να περιγράψετε μία διαδικασία στην οποία γνωρίζετε ότι βρίσκει εφαρμογή η ιχνηθέτηση.

4.    Να περιγράψετε τον σχηματισμό του 3΄-5΄ φωσφοδιεστερικού δεσμού.

5.   Να περιγράψετε το δεσμό με τον οποίο ενώνονται μεταξύ τους δύο  διαδοχικά νουκλεοτίδια σε ένα μόριο mRNA.

6.  Να περιγράψετε το σχηματισμό μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας, με προσανατολισμό 5΄3΄.

7.     Να εξηγήσετε γιατί η αντιγραφή του DNA έχει προσανατολισμό 
        5΄ προς 3΄.

8.     Ποια είναι η δομή του DNA στο χώρο σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας των Watson και Crick;

9.     Σε δύο κύτταρα έγινε ανάλυση του γενετικού τους
υλικού και βρέθηκε η παρακάτω επί τοις % σύσταση σε
αζωτούχες βάσεις.


      Α

Τ
C
G
Κύτταρο 1:
28
28
22
22

Κύτταρο 2:
31
31
19

19

Τα κύτταρα 1, 2 ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικά είδη οργανισμών;   
                                                                                     Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                
                                                                                     Μονάδες 3

10.      Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη βρέθηκε ποσοστό γουανίνης (G) 28%. 
Να εξηγήσετε αν τα βακτήρια των δύο καλλιεργειών ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος.

11.     Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών. Να περιγράψετε συνοπτικά τις λειτουργίες του γενετικού υλικού.

12.    Ποια κύτταρα ονομάζονται απλοειδή και ποια κύτταρα ονομάζονται διπλοειδή;

13.    Από το φυτό Zea mays (καλαμπόκι) απομονώθηκαν τρία διαφορετικά φυσιολογικά κύτταρα στα οποία προσδιορίστηκε το μέγεθος του γονιδιώματος σε ζεύγη βάσεων.
Στο πρώτο κύτταρο το μέγεθος του γονιδιώματος υπολογίστηκε σε 20 Χ 109 ζεύγη βάσεων, στο δεύτερο κύτταρο σε 5 Χ 109 ζεύγη βάσεων και στο τρίτο κύτταρο σε 10 Χ 109 ζεύγη βάσεων.
Να εξηγήσετε γιατί υπάρχουν οι διαφορές αυτές στο μέγεθος του γονιδιώματος των τριών κυττάρων.
Μονάδες 1214.        Από τη μύγα Drosophila απομονώθηκαν τρία διαφορετικά φυσιολογικά κύτταρα στα οποία προσδιορίστηκε το μέγεθος του γονιδιώματος σε ζεύγη βάσεων. Στο πρώτο κύτταρο το μέγεθος του γονιδιώματος υπολογίστηκε σε 3,2·108 ζεύγη βάσεων, στο δεύτερο κύτταρο σε 1,6·108 ζεύγη βάσεων και στο
τρίτο κύτταρο σε 6,4·108 ζεύγη βάσεων. 
Να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχουν οι διαφορές αυτές στο μέγεθος του
γονιδιώματος των τριών κυττάρων.

    15.   Ένα ανθρώπινο σωματικό κύτταρο έχει 46 χρωμοσώματα.
I)  Πόσα μόρια DNA συνολικά υπάρχουν στα χρωμοσώματα του συγκεκριμένου κυττάρου, στο στάδιο της μετάφασης της μίτωσης;
Μονάδες 2
          Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
II). Να περιγράψετε τις χαρακτηριστικές μορφές, με τις οποίες εμφανίζεται το γενετικό υλικό ενός ευκαρυωτικού κυττάρου, ανάλογα με το στάδιο του κυτταρικού κύκλου που βρίσκεται.
Mονάδες 9
 16.    Από τι αποτελείται το νουκλεόσωμα και ποιος είναι ο ρόλος του;

 17.    Πώς οργανώνεται το γενετικό υλικό στα προκαρυωτικά  κύτταρα;

  18.    Να οριστούν οι παρακάτω έννοιες:
   Ι.   Νουκλεόσωμα
 ΙΙ. Καρυότυπος

 19.    Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία μπορεί να κατασκευαστεί ο καρυότυπος ενός ανθρώπου.

 20.   Ποια κυτταρικά οργανίδια χαρακτηρίζονται ως ημιαυτόνομα (μονάδες 2) και για ποιο λόγο; (μονάδες 6)

Πείραμα Hershey και Chase
Ο φάγος: ραδιοσήμανση tτου DNA με 32P
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120076/bio21.swf::Hershey%20and%20Chase%20Experiment
Copyright: Φωτογραφία από Tech Museum of Innovation.http://genetics.thetech.org/online-exhibits/zooming-dna 
Ο καρτότυπος: μια εικόνα των 23 ζευγών χρωμοσωμάτων
από ανθρώπινο κύτταρο.


Χρήσιμες Πηγές:Μια καλή πρόταση
για το 1ο Κεφάλαιo 
της Βιολογίας Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου

Διάφορες σελίδες που έχουν ενδιαφέροντα video και animations. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου